FGF Generalforsamling 7. april 2016

Jf. paragraf 6 i foreningens vedtægter indkalder vi til generalforsamling torsdag den 7. april 2016 kl. 19.30 i cafeen ved hal 3, Farum Arena.
 
Du kan - udover at høre årets beretning – bruge din stemmeret og være med til at vælge ny formand og 1-3 bestyrelsesmedlemmer. Der er nogen kandidater til posterne, men har du lyst til at bidrage til, hvad der skal ske og sker i FGF, er du også meget velkommen som kandidat. 
 
På årets generalforsamling skal der vælges:  
 
Formand
• Formand Dorthe Østergaard genopstiller ikke
 
1-3 bestyrelsesmedlemmer
• Maria Esberg – genopstiller
• Mette Wind - genopstiller
• Lisbeth Hoffmann – har endnu ikke taget stilling

Dagsorden jf. paragraf 7 i vedtægterne

§ 7

DAGSORDEN FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING.

Dagsordenen skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Aflæggelse af beretning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne år.

4. Indkomne forslag.

5. Valg

a. Formanden (vælges i lige år)

b. Kassereren (vælges i ulige år)

c. Mindst 2 bestyrelsesmedlemmer (vælges i ulige år)

d. Mindst 1 bestyrelsesmedlem (vælges i lige år)

e. Valg af suppleant/er. Der vælges en eller flere supplean-ter. De vælges for 1 år ad gangen. Det tilstræbes at hvert bestyrelsesmedlem har en personlig suppleant.

f. Valg af revisorer og revisorsuppleanter jf. § 11.

Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal. Bestyrelsen kon-stituerer sig selv senest ved førstkommende bestyrel-sesmøde efter generalforsamlingen. Dette bestyrelses-møde skal afholdes senest 14 dage efter generalforsam-lingen.

6. Eventuelt

Kalender